Allmäna bestämmelser och villkor

Kontraktsvillkor

 

1.      Omfattning

1.1  Följande villkor från säljaren („vi“)  gäller för alla kontrakt för leverans av lös egendom  och andra delar („varor“) som ingås mellan oss och köparen. Dessa kontraktsvillkor gäller endast om företagaren (§ 14 i BGB tyska civillagen) är en offentlig–rättslig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt.

1.2  Kontraktsvillkoren gäller i synnerhet försäljning och leverans av varor, oberoende

 av om vi själva producerar varorna eller köper dem från leverantören. Kontraktsvillkoren gäller också för framtida kontrakt för försäljning och leverans av varor till samma köpare inom ett ramavtal, utan att vi hänvisar till dem varje gång.

1.3  Våra kontraktsvillkor har exklusiv giltighet. Andra motstridiga eller

kompletterande kontraktsvillkor från köparens sida kan endas ingå i kontraktet, om och i den utsträckning som vi uttryckligen samtycker till dem i skriftlig form. Detta rav på samtycke gäller absolut, även om vi exempelvis utför leveransen utan reservation, trots att vi är medvetna om och känner till köparens kontraktsvillkor.

1.4  Avtal som träffas med köparen i individuella fall (inklusive sekundära avtal, tillägg och

 ändringar) ska i vilket fall som helst ha företräde framför dessa kontraktsvillkor.  Ett skriftligt kontrakt eller vår skriftliga bekräftelse är bevis på att innehållet i ett sådant avtal är giltigt. Rättsligt relevanta förklaringar och  meddelanden ska köparen informera oss om i skriftlig form, när kontraktet undertecknas (t.ex. frister, påminnelser, uppsägningar), för att de ska vara giltiga.

 

2.      Offerter och tecknandet av kontrakt

2.1  Vi kan bekräfta en order från köparen som kan betraktas som ett erbjudande att

teckna ett köpekontrakt, antingen genom att skicka en orderbekräftelse inom två veckor, eller  genom att skicka de beställda varorna inom samma tidsperiod.

2.2  Våra offerter är icke bindande, om vi inte uttryckligen förklarar motsatsen, dvs. säger

att de är bindande.

 

3.      Betalning

3.1  Såvida det inte har avtalats individuellt ska de priser tillämpas som gäller när kontraktet tecknas, dvs.  från lager plus moms.

3.2  Köpeskillingen och priserna för extra tjänster förfaller till betalning när den köpta varan levereras eller fakturan översänds. Köparen ska anses vara fösumlig inom fjorton dagar efter betalningsfristens utgång.

3.3   Om det vid kontraktsslutet visar sig att vårt krav på betalning av inköpspriset riskerar att inte kunna förverkligas, för att köparen inte kan betala (t.ex. för att köparen har begärt att ett insolvensförfarande ska inledas) är vi berättigade att begära en förskottsbetalning från köparen för leveransen och försäljningen av varorna.

3.4  Köparen kan endast kvitta mot våra krav, om köparens motkrav är otvetydigt eller om det finns ett rättsanspråk; köparen kan endast hävda en behållningsrätt, om den baserar sig på krav som resulterar ur respektive köpekontrakt.

4.      Leverans och försenade leveranser

4.1  Leveranstid och leveransfrister, som man har kommit överens om att de ska vara bindande eller icke bindande, måste specificeras när ordern accepteras. Leveransfristerna börjar i och med att kontraktet sluts.

4.2  Köparen kan begära att vi ska leverera tio (10) dagar efter det att ett icke bindande leveransdatum eller en icke bindande leveransfrist har överskridits. När vi får en sådan begäran, innebär det att vi har kommit i dröjsmål. Om köparen har rätt till skadestånd på grund av en försening, ska det vara begränsat till maximalt fem (5) procent  av det överenskomna inköpspriset, ifall säljaren kan anses ha begått ringa oaktsamhet.

4.3  Om köparen dessutom önskar dra sig tillbaka från kontraktet och/eller väljer att begära skadestånd istället för att få leverans, ska köparen ge oss en rimlig leveransfrist efter utgången av den tiodagarsperiod som anges under punkt 3.2  i dessa kontraktsvillkor. Om köparen har rätt att kräva skadestånd istället för leverans, kan denne begära maximalt 25 % av det överenskomna priset vid ringa oaktsamhet. Om vi inte kan leverera på grund av en tillfällighet, medan vid redan var i dröjsmål, är vi skyldiga att betala skadestånd inom ramen för den ansvarsbegränsning som har avtalats ovan. Skadeståndsskyldigheten gäller inte, om skadan skulle ha uppstått även om leveransen hade skett i tid.

4.4   Om ett bindande leveransdatum eller en bindande leveransfrist överskrids, anses vi ha råkat i dröjsmål i samma ögonblick som leveransdatumet eller leveransfristen överskrids.

4.5  Vi reserverar rätten att göra delleveranser, om detta verkar vara fördelaktigt för en snabb bearbetning, och det inte är exceptionellt orimligt för köparen

4.6  Force majeure eller avbrott i produktionen hos oss eller hos våra leverantörer som för en tid hindrar oss från att leverera de köpta varan på ett bestämt datum eller inom den avtalade leveransperioden utan egen förskyllan, förlänger de datum och frister som anges i punkterna 4.1 till 4.5 med den tid som förseningen som förorsakats av dessa omständigheter varar. Om dessa avbrott resulterar i en serviceförsening på mer än fyra (4) månader, kan köparen dra sig tillbaka från kontraktet.

4.7  Design- eller formförändringar, nyansskillnader och förändringar i leveransomfång från tillverkarens sida får förekomma under leveransperioden, såvida förändringarna är acceptabla för köparen.  Det medför inga rättigheter i sig, ifall vi eller tillverkaren använder sig av referenskoder eller siffror för att beskriva ordern eller de beställda varorna.

4.8  Ansvarsbegränsningen i denna bestämmelse gäller inte för de fall som nämns i punkterna 8.3 till 8.5.

5.      Leverans, riskövergång, godkännande, vägran att godkänna.

5.1  Leveransen sker från lager, där också fullgörandet sker. På begäran och bekostnad av

 köparen, kan varorna sändas till ett annat mål (sale by dispatch). Om inte annat har överenskommits har vi rätt att välja transportmetod ( i synnerhet transportföretag, transportväg, förpackning).

5.2  Risken för förlust eller kvalitetsförsämring av varorna genom olyckshändelse övergår

till köparen senast när de överlämnas till köparen. Om varorna sänds till ett annat mål (sale by dispatch) har risken för förlust eller kvalitetsförsämring genom olyckshändelse samt risken för en försening av utlämningen av varorna redan övergått till speditören, fraktföraren eller en annan person eller enhet som har till uppgift att organisera transporten när varorna överlämnades till dem. Såvida man har avtalat ett godkännande är detta avgörande för riskövergången. Lagbestämmelserna om kontrakt för tjänster ska tillämpas analogt i andra hänseenden på ett avtalat godkännande. Underlåtelse från kundens sidaatt ge sitt godkännande ska anses motsvara leverans eller godkännande.

5.3  Köparen ska acceptera att ta emot de sålda varorna inom åtta (8) dagar från och med att köparen har informerats om att de är färdiga. Om inte annat har avtalats uttryckligen, ska köparen ta emot varorna på anmodan inom tio (10) veckor efter det att kontraktet slutits. Om köparen inte tar emot varorna i tid, innebär det underlåtelse att godkänna efter ytterligare en skriftlig uppmaning och en extra frist på två (2) veckor.

5.4  Om godkännande inte har getts, kan säljaren utöva sina legala rättigheter. Om vi begär ersättning och skadestånd, kommer det att uppgå till tio procent (10 %) av inköpspriset. Ersättningen blir högre eller lägre, om vi bevisar att större skada har skett eller om köparen bevisar att förlusten var mindre eller att ingen skada hade skett.

6.      Äganderättsförbehåll

6.1  Varorna förblir vår egendom tills skaderegleringen för de krav som vi har rätt till enligt inköpskontraktet har slutförts.

6.2  Om köparen underlåter att betala, kan vi dra oss tillbaka från kontraktet. Om vi dessutom har rätt till skadestånd istället för fullgörande och tar tillbaka de sålda varorna, enas vi och köparen om att vi krediterar det normala försäljningsvärdet  vid tidpunkten för tillbakadragandet. Köparen bär samtliga kostnader för återtagande och återgång av varorna. Utan bevis ska kostnaderna för återgången av varorna uppgå till  fem procent (5 %) av det normala försäljningsvärdet.. Punkt 5.4, andra meningen gäller motsvarande.

6.3  De varor som står under äganderättsförbehåll får varken pantsättas till tredje man eller användas som säkerhet tills full betalning av de säkerhetsbelagda kraven har skett. Köparen måste informera oss omedelbart skriftligen, om och när utomstående kräver ut varor som tillhör oss.

6.4  Köparen är berättigad att sälja varorna vidare eller bearbeta dem vidare med förbehåll för äganderätten inom ramen för vanlig affärsverksamhet.  I så fall ska följande kompletterande bestämmelser gälla.

(a)  Äganderättsförbehållet omfattar också produkter som är resultatet av bearbetning, blandning eller kombination av våra produkter till deras fulla värde, där vi anses vara tillverkaren. Om utomstående förvärvar äganderätt genom bearbetning, blandning eller kombination  med deras varor, har vi medäganderätt till en andel som motsvarar fakturavärdet hos de bearbetade, blandade eller kombinerad varorna. Därutöver gäller samma regler för de resulterande produkterna liksom för de varor som levereras med äganderättsförbehåll.

(b)  Som säkerhet överlåter köparen redan krav mot tredje man som resulterar från en vidareförsäljning av varorna eller produkterna till fullt värde eller det belopp som motsvarar vår eventuella medäganderätt i enlighet med ovanstående punkt. Vi accepterar överlåtelsen. Köparens förpliktelser enligt punkt 6.3 i dessa kontraktsvillkor ska också gälla för de överlåtna kraven.

(c)   Utöver oss är köparen berättigad att driva in kraven. Vi förpliktar oss att avstå från att driva in kraven, om köparen uppfyller sina betalningsförpliktelser till oss, inte har betalningsproblem, inte ansöker om inledande av insolvensförfarande och ingen annan brister i köparens förmåga att uppfylla sina förpliktelser föreligger. Skulle det ändå vara fallet, kan vi kräva att köparen informerar oss om de överlåtna kraven och deras gäldenärer, ger oss all nödvändig information, lämnar ut de aktuella handlingarna till oss och informerar gäldenärerna (tredje man) om överlåtelsen.

(d)  Om de realiserbara säkerhetsvärdena överstiger våra krav med mer än tio procent (10 %) kommer vi att överlåta dem efter eget skön.

7.      Garantirättigheter

7.1  Lagbestämmelser reglerar köparens rättigheter ifråga om materialfel  och rättsliga brister (inklusive felaktig information, ofullständiga leveranser och felaktig installation eller  otillräckliga monteringsinstruktioner), såvida inte andra bestämmelser nedan  säger något annat. De lagstadgade särskilda bestämmelserna för slutleveranser till en konsument påverkas inte. (leverantörens rätt till regress regleras i §§ 478, 479 i tyska civilrättslagen {BGB}.

7.2  När det gäller nya varor är köparens krav på grund av materialfel tidsbegränsad till ett (1) år efter riskövergången för varorna. För begagnade delar och tillbehör  gäller en tidsbegränsning för materialfel på sex (6) månader efter riskövergången för varorna.

7.3  Tidsbegränsningen i ovanstående punkt 7.2 i dessa kontraktsvillkor gäller inte skadeståndsanspråk för ansvarsskyldigheten  för materialfel, inklusive brott mot skyldigheten att  senare fullgöra avtalet. För denna typ av krav – liksom för andra skadeståndskrav – gäller bestämmelserna i punkt 5 i kontraktsvillkoren, liksom de lagstadgade preskriptionsfristerna.

7.4  Utgångspunkten för vår garanti för fel är framförallt överenskommelsen om varornas tillstånd. De så kallade produktbeskrivningarna som köparen fick innan han placerade sin order eller som fanns med i kontraktet på samma sätt som dessa försäljningsvillkor anses utgöra en överenskommelse om varornas tillstånd.

7.5  Om ingen överenskommelse träffades om varornas tillstånd ska förekomsten av fel bedömas enligt lag och rätt.

7.6  Man kan inte ställa några skadeståndsanspråk för materialfel, om felet eller skadan beror på naturligt slitage, eller om köparen inte uppfyllde sin lagstadgade undersöknings- och klagomålsförpliktelser.(§§ 377, 381 i tyska handelsrättlagen {HGB}). Om en defekt upptäcks under en inspektion eller senare, måste vi omedelbart informeras om detta i skriftlig form. Meddelandet kan anses som omedelbart, ifall det sker inom en (1) vecka. Om avsändandet sker tidsnära anses fristen som uppfylld. Oberoende av denna klander- och inspektionsskyldighet ska köparen skriftligt rapportera  alla iögonfallande fel (inklusive felaktiga och ofullständiga leveranser) inom två (2) veckor efter leveransen.  Om avsändandet sker tidsnära anses fristen som uppfylld. Om köparen underlåter att göra en ordentlig inspektion eller att informera oss om fel är vi inte ersättningsskyldiga för oupptäckta fel. Vårt ansvar för fel är också uteslutet, ifall den köpa varan har behandlats på ett felaktigt sätt eller överanvänts, t.ex. i motorsporttävlingar som den inte var konstruerad för, eller om den sålda varan tidigare hade reparerats på ett felaktigt sätt av ett företag, där det var uppenbart för köparen att företaget ifråga inte var godkänt av tillverkaren för detta ändamål, eller om delar som inte var godkända av tillverkaren hade byggts in i produkten ifråga, eller om den sålda varan eller delar därav (t.ex. mjukvara) hade ändrats på ett sätt som inte var godkänt av tillverkaren, eller om köparenhar underlåtit att följa föreskrifterna för hantering, underhåll och skötsel av varan (t.ex. bruksanvisningen).

7.7  Om de levererade varorna har defekter kan vi först bestämma, om vi kan uppfylla våra förpliktelser genom att rätta till felen (senare förbättring) eller genom att leverera felfria varor (ersättningsleverans). Vår rätt att vägra att använda den valda typen av korrigerande åtgärder enligt de lagstadgade villkoren påverkas inte.

7.8  Vi har rätt att göra det senare utförandet beroende av att köparen betalar priset som förfallit till betalning. Köparen är dock berättigad att hålla  tillbaka en rimlig del av inköpspriset som står i relation till defekten.

7.9  Köparen måste ge oss tiden och tillfällena som krävs för att utföra det senare arbetet, i synnerhet att överlämna varorna ifråga för inspektion. Om en ersättningsleverans kommer ifråga ska köparen lämna tillbaka de  defekta varorna till oss i enlighet med de lagliga bestämmelserna.

7.10                    Om en defekt faktiskt har konstaterats betalar vi kostnaderna för undersökning och senare åtgärder, i synnerhet transportkostnader, vägtullar, laboratoriekostnader och materialkostnader. Om en begäran från köparen om korrigering av ett fel anses vara oberättigad, kan vi begära att köparen ersätter de uppkomna omkostnaderna.

7.11                    Om åtgärderna har misslyckats, eller en lämplig period för reparationsåtgärder som  köparen måste lägga fast har gått ut utan  resultat eller är umbärlig enligt lagen, kan köparen dra sig tillbaka från köpeavtalet eller reducera inköpspriset. Om felet är betydande, kan köparen inte säga upp kontraktet.

7.12                    Köparens krav på skadestånd för fruktlösa utgifter rättar sig enbart efter reglerna i punkt 8 i dessa kontraktsvillkor och är annars uteslutna.

7.13                    Andra krav påverkas inte, om vi inte enligt lagen är ansvarsskyldiga i specifika fall, eller om något annat har avtalats i individuella kontrakt, i synnerhet om ett avtal har träffats om en kontraktbunden garanti.

7.14                    Vår ansvarsskyldighet för rättsliga defekter regleras i lag.

8.      Ansvarsskyldighet

8.1  Om vi enligt lag är förpliktade att betala ersättning för fel som förorsakats genom ringa oaktsamhet, accepterar vi ansvarsskyldigheten i begränsad omfattning.

8.2  Vi är endast ansvarsskyldiga för brott mot viktiga förpliktelser i kontraktet som exempelvis de förpliktelser som framgår av köpekontraktets innehåll och ändamål, eller som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna uppfyllas och vars verkställighet köparen normalt förlitar sig på och har rätt att göra det (huvudförpliktelser). Skadeståndet är begränsat till typiska skador som man kan förutse när kontraktet undertecknas. Om skadan är täckt av en försäkring som köparen har tecknat (inte en försäkring över en fast summa) är vi endast ansvarsskyldiga för sekundära nackdelar som köparen råkar ut för som exempelvis högre försäkringspremier eller ränteförluster, innan försäkringsbolaget betalar ut ersättningen.

8.3  Oberoende av om felet ligger hos oss, påverkar detta inte vår eventuella ansvarsskyldighet för bedrägligt förhemligande av defekter, en garantiöverlåtelse eller en upphandlingsrisk enligt produktansvarslagen.

8.4  Personligt ansvar för våra legala och ställföreträdande representanter och ombud och för våra anställda för förluster som de förorsakat genom ringa vårdslöshet är uteslutet.  Ansvarsbegränsningen för skada som uppstått genom grov vårdslöshet ska gälla motsvarande för dessa personer, med undantag för rättsliga ombud och ledande tjänstemän.

8.5  Ansvarsbegränsningen under denna punkt ska inte gälla vid skada mot liv och hälsa och vid uppsåt.

9.      Tillämpliga lagbestämmelser och laga forum

9.1  För dessa kontraktsvillkor och alla rättsliga relationer mellan oss och köparen skall Förbundsrepubliken Tysklands lagregler gälla under uteslutande av alla internationella och supranationella (kontraktsbestämmelser) rättssystem, i synnerhet  CISG, FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Förutsättningarna och följderna av äganderättsförbehållet i punkt 5 i dessa kontraktsvillkor är å andra sidan underkastade den lag som gäller på den plats där varan är på lager. I det fallet är valet av tysk lag som tillämplig lag otillåtligt eller ogiltigt.

9.2  Den enda behöriga domstolen – även internationellt – för alla tvistemål som uppstår ur kontraktsförhållandet är Berlin, där vårt officiella huvudkontor ligger. Vi kan dock väcka talan mot köparen på dennes hemvistort.

 

RETURPOLITIK

 

Du kan lämna tillbaka alla varor som du har köpt och få tillbaka alla pengar som du har betalt.

För att kunna utöva denna uppsägningsrätt ska du informera Ridex GmbH om att du har bestämt dig för att säga upp kontraktet. Detta ska ske i form av en entydig förklaring, riktad till de adresser och kontaktuppgifter som anges nedan. Det ska ske inom fjorton dagar från och med den dag när du tog fysiskt besittning av varan. Du måste återlämna produkterna ifråga inom fjorton dagar från och med den dag när du meddelade ditt beslut att säga upp kontraktet.

 

Du ska bära kostnaderna för återsändandet.

 

Rätten att säga upp kontraktet är utesluten, om den returnerade varan är skadad, använd eller fifflad med, returnerad i ofullständigt tillstånd eller utan originalförpackningen och /eller någon del.

 

 UTÖVANDET AV RÄTTEN TILL AVBESTÄLLNING/RETUR

Modellformulär

Om du vill utöva avbeställnings-/returrätten efter ett inköp på Ridex webbsida, måste du följa följande procedur:

Inom fjorton dagar från och med att du har erhållit varorna måste du informera Ridex (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, Fax:   e-post:    ) genom en uttrycklig förklaring att du har bestämt dig för att säga upp kontraktet. Du kan använda bifogade avbeställningsformulär. Det är dock inget krav. Inom fjorton dagar därefter ska varorna återlämnas i sin fullständiga originalförpackning till följande adress:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin /Tyskland

 

Var god fyll i detta formulär, om du vill säga upp kontraktet och skicka tillbaka det till

Ridex gmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin/Tyskland,

Fax:______, e-post:_____

 

 

 

Jag/vi säger härmed upp köpekontraktet för följande varor (*), följande tjänster (*)

 

  • beställda den (*),  mottagna den (*)
  • kundens/kundernas namn
  • kundens/kundernas adress
  • kundens/kundernas namnteckning (endast om meddelandet sker på papper)
  • datum
  • -------
  • * stryk det som ej tillämpas