Sekretesspolicy

Deklaration om behandling av personuppgifter enligt GDPR
Den personuppgiftsansvarige namn och adress:
Personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och enligt övrig nationell lagstiftning rörande personuppgifter är:
Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin [Tyskland]
R-post:: [email protected]

Direktör:  Aleksandr Kondratyev;

Registrerad: HRB 186819 B; Tax Number (VAT ID): DE314892085

 

1. Allmänna informationer om databehandling

1.1. Hos oss omfattar behandlingen av personuppgifter följande:
Vi insamlar och använder våra användares personuppgifter enbart om detta krävs för att upprätta en funktionsduglig hemsida och säkerställa innehåll och prestationer. Vi insamlar och använder våra användares personuppgifter enbart efter samtycke från personen ifråga. Undantag gäller endast, omdet av faktiska/praktiska skäl inte går att inhämta samtycke i förväg och behandlingen av personuppgifter är tillåten i lag.
Vi insamlar och registrerar endast dina personuppgifter, om du meddelar oss detta frivilligt i samband med beställningen. De personuppgifter som du har gett oss utan ditt samtycke använder vi enbart för att genomföra din beställning. I och med att kontraktet är slutfört och du har betalt hela köpesumman spärras  dina personuppgifter för all användning och raderas när den skatte- och handelsrättsliga lagringstiden har gått ut, om du inte uttryckligen har samtyckt till att vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter.
1.2. Utlämning av persondata.
Vi kommer ej att lämna ut dina personuppgifter till utomstående – med undantag för och i den omfattning som anges i denna dataskyddsförklaring, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till en utlämning av personuppgifter, eller såvida vi har rätt till eller det finns lagbestämmelser eller myndighets- eller domstolsbeslut som kräver att vi ska lämna ut uppgifter. Detta kan innebära att uppgifter lämnas ut i samband med rättsliga åtgärder för att undvika fara eller hävda immateriella rättigheter.
1.3. Användningen av personuppgifter när du har valt Klarna som betaltjänst
Om du har valt någon av Klarnas betaltjänster, som t.ex. Klarna Faktura och Klarna Avbetalningsköp, så har du också samtyckt till att vi har insamlat de personuppgifter som krävs för att genomföra ett fakturaköp och en identitets- och kreditvärdighetskontroll, som exempelvis  för- och efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-post-adress, IP-adress, telefonnummer samt de uppgifter som behövs för att genomföra ett köp mot faktura som antal artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och skatt i procent och skickar dem vidare till Klarna. Överföringen av dessa uppgifter sker för att Klarna ska kunna upprätta en faktura över dina inköp och göra en identitets- och kreditvärdighetskontroll för den typ av betaltjänst som du har valt.  Klarna har i enlighet med den tyska dataskyddslagen ett berättigat intresse av erhålla köparens personuppgifter och behöver dem också för att inhämta upplysningar från kreditinformationsinstitut, så att de kan utföra en identitets- och kreditvärdighetskontroll. I Tyskland kan det då röra sig om följande institutioner:
1. Bürgel Wirtschaftinformationen GmbH & Vo, KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
2. Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss
3. Deltavista GmbH, Freisinger Landstrasse 74, 80939 München
4. Arbatp Infoscore Consumer Data GmbH and Infoscore Consumer Data GmbH. Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden
5. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5 65201 Wiesbaden
Inom ramen för beslutet om ingående, genomförande och slutförande av avtalsförhållandet samlar Klarna, utöver en adresskontroll, också informationer om köparens hittillsvarande betalningsbeteende och dess framtida sannolikhetsvärden. Klarna beräknar dessa scorevärden med hjälp av en vetenskapligt erkänt matematisk-statistisk metod. Och för detta ändamål behöver Klarna bland annat dina adressuppgifter. Skulle  beräkningen visa att din kreditvärdighet är negativ, så kommer Klarna genast att meddela dig detta.
Betalning genom direktöverföring (Klarna)
Vi erbjuder också betalning genom direktöverföring. För detta ändamål behöver vi bara kontonummer, BIC eller bank-id samt PIN- och TAN-numren till ditt online-bankingkonto. Inom ramen för beställningen skickas du automatiskt vidare till Sofort GmbHs säkra betalningsformulär. Omedelbart efteråt får du en bekräftelse på transaktionen. Därefter får vi genast en avi om att beloppet har krediterats. Den här betalningsmetoden kan alla använda som har ett giltigt online-bankingkonto med PIN/TAN-förfarande. Det finns dock fortfarande ett fåtal banker som ännu inte tillämpar metoden med direktöverföring.
Återkallelse av Klarnas användning av dina personuppgifter:
1. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att Klarna använder dina personuppgifter. Men eventuellt förblir Klarna fortfarande berättigat att använda och överlåta personuppgifter, om detta behövs för att Klarna ska kunna genomföra de avtalsenliga betalningstransaktionerna, eller om det är föreskrivet i lag eller har krävts av en domstol eller en myndighet.
2. Naturligtvis kan du när som helst begära ut informationer om de personuppgifter som finns lagade hos Klarna. Detta är garanterat i den tyska dataskyddslagen. Om du som köpare vill få ut dessa uppgifter eller meddela ändringar i de lagrade personuppgifterna, så kan du vända dig till [email protected]
1.4. Betalning via PayPal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller – om det erbjuds – ”köp mot faktura” via PayPal lämnar vi inom ramen för betalningstransaktionen ut dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a´.r.l. et Cie, S.C.A., Boulevard Royal, L 2449 Luxembourg (hädanefter PayPal). För betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller, ifall det erbjuds ”köp mot faktura”  via PayPal förbehåller sig PayPal att genomföra en kreditvärdighetskontroll. Resultatet av kreditvärdighetskontrollen respektive den statistiska sannolikheten att betalningen uteblir använder PayPal till att bestämma, vilken betalningsmetod som ska användas. Kreditvärdighetsinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade score-värden). I den mån score-värdena räknas in i kreditvärdighetsbedömningen, baserar sig dessa på en vetenskapligt vedertagen matematisk-statistisk metod. Bland annat ingår adressuppgifter i beräkningen av score-värdena. Övriga dataskyddsrättsliga informationer, bland annat om vilka kreditinformationsinstitut som används kan du läsa om i PayPals deklaration om behandling av personuppgifter.
1.5. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Art. 6, punkt 1, moment a i EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR) utgör den rättsliga grunden för att inhämta samtycke från den berörda personen när vi  ska bearbeta personuppgifter.
När det gäller bearbetningen av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal, där den berörda personen är part, så utgör Art. 6, punkt 1, moment b i EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR)  den rättsliga grunden. Detta gäller också för behandlingen av uppgifter som krävs för att genomföra förberedande åtgärder inför avtalet. I den mån det krävs en behandling av personuppgifter för att vårt företag ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse utgör Art. 6, punkt 1, moment c i EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR)  den rättsliga grunden.
Om behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av livsviktig betydelse för personen ifråga eller för en annan fysisk person, utgör Art. 6, punkt 1, moment d i EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR)  den rättsliga grunden.
Om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt företags eller tredje parts berättigade intressen, och om den berörda personens intressen och grundläggande rättigheter inte väger tyngre utgör Art. 6, punkt 1, moment fi EUs förordning om behandling av personuppgifter (GDPR)  den rättsliga grunden.
1.6. Radering av personuppgifter och lagringstid
Den berörda personens personuppgifter raderas eller spärras, så snart lagringens syfte har uppfyllts. En fortsatt lagring kan ske, om detta föreskrivs i europeisk eller nationell lagstiftning, unionsrättsliga förordningar, lagar eller andra bestämmelser, som den personuppgiftsansvarige är underkastad. En spärrning eller radering av personuppgifterna sker också, när en i ovannämnd lagstiftning föreskriven lagringsfrist går ut, om det inte är nödvändigt att förlänga lagringstiden för att träffa eller fullgöra ett avtal.
2. Tillhandahållande av hemsidan och skapandet av protokollfiler
2.1. Beskrivning och och omfattning av databehandlingen
Varje gång du går in på vår hemsida registrerar vårt system automatiskt uppgifter och informationer från den anropande datorns system.
Följande uppgifter registreras:
1. informationer om vilken typ av webbläsare och vilken version det rör sig om
2. Användarens operativsystem
3. Användarens internetoperatör
4. Användarens IP-adress
5. Datum och tid för kontakten
6. Hemsidor, från vilka användarens system har gått in på vår webbplats
7. Webbplatser som användarens system anropar över vår hemsida
Protokollfilerna innehåller IP-adresser eller andra filet som gör att man kan identifiera användaren. Det kan exempelvis vara fallet om länken till den webbplats, från vilken användaren kom till vår hemsida eller länken till den webbplats som användaren övergår till innehåller personuppgifter.
Uppgifterna lagras också i vårt systems protokollfiler. Detta gäller dock inte användarens IP-adresser och andra uppgifter med vars hjälp man kan identifiera användaren. Dessa uppgifter lagras inte ihop med användarens övriga personuppgifter.
2.2. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för en tillfällig lagring av filerna och protokollfilerna  är art. 6, punkt 1, moment f i GDPR.
2.3. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter
Det är nödvändigt att systemet tillfälligt lagrar IP-adressen för att användarens dator ska kunna gå in på vår hemsida. Därför måste användarens IP-adress finnas kvar i minnet så länge användaren är där.
Lagringen i protokollfiler sker för att säkerställa hemsidans funktionsduglighet. Dessutom hjälper uppgifterna oss att optimera vår hemsida och garantera säkerheten hos vårt informationstekniska system.   Men uppgifterna analyseras  inte för marknadsföringssyften i detta sammanhang.
Dessa ändamål utgör också grunden till vårt berättigade intresse för behandlingen av personuppgifter enligt art. 6, punkt 1, moment f i GDPR.
2.4. Lagringstid
Filerna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet med lagringen. När det gäller registreringen av uppgifter för att kunna kontakta hemsidan raderas de när man lämnar hemsidan.
När personuppgifterna lagras i protokollfiler sker raderingen senast efter sju dagar. En längre lagring är möjlig. I så fall raderas eller koderas användarens IP-adresser, så att man inte längre kan identifiera den anropande kunden.
2.5. Begränsnings- och raderingsmöjlighet
Insamling av personuppgifter för att ställa hemsidan till förfogandeoch lagring av uppgifter i protokollfiler är absolut nödvändiga för att hemsidan ska kunna fungera. Användaren kan alltså inte göra några invändningar mot detta.
3. Användning av kakor
3.1.1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen (analys av surfbeteendet)
På vår hemsida använder vi kakor som gör att vi kan analysera användarnas surfbeteende. På så sätt kan följande uppgifter registreras:
1. använda sökord
2. antalet sidor som anropats
3. användningen av hemsidefunktioner
De registrerade uppgifterna om användarna pseudonymiseras med tekniska medel. Man kan alltså inte härleda uppgifterna till de anropade användarna. Uppgifterna lagras inte heller tillsammans med övriga personuppgifter.
3.1.2 Beskrivning och omfattning av databehandlingen (varukorgfunktionen)
En del kakor stannar kvar på din dator och gör att vi kan känna igen din dator när du kontaktar oss igen (ständiga kakor). Våra partner får inte lov att använda vår hemsida för att insamla, bearbeta eller använda personuppgifter med hjälp av kakor. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor. Du kan använda säkerhetsinställningarna för att tillåta eller förbjuda temporära och lagrade kakor oberoende av varandra. Om du inaktiverar kakor, så får du eventuellt inte tillgång till vissa funktioner på vår hemsida, eller en del webbplatser kanske inte visas korrekt. Du måste tillåta temporära kakor, om du vill använda vår varukorg!  Uppgifterna som finns lagrade i våra kakor kopplas inte ihop med dina personuppgifter (namn, adress etc.). Utan uttrycklig tillåtelse från dig kommer vi inte att samköra uppgifterna som finns lagrade i våra kakor med dina personuppgifter (namn, adress etc.).
3.2. Datainsamling med hjälp av Google-Analytics
Vår hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. Google Analytics använder så kallade kakor. Det är då fråga om textfiler,  som lagras på din dator och möjliggör att analysera användningen av hemsidan. De registrerar exempelvis informationer om operativsystemet, webbläsaren, din IP-adress, den hemsida som du just har anropat (referrer-URL), datum och klockslag för ditt besök på vår hemsida. Informationerna om användningen av vår hemsida som dessa textfiler har samlat in överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder dessa informationer för att analysera  hur du använder vår hemsida och sammanställa rapporter om aktiviteten på hemsidan åt webbplatsoperatörerna och tillhandahålla andra tjänster som hänger ihop med användningen av internet och hemsidor. I den mån som detta är föreskrivet i lag och om tredje man behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google, lämnar Google också vidare dessa informationer till tredje man. Denna användning sker anonymiserat och pseudonymiserat.  Närmare informationer hittar du direkt hos Google – klicka här.
3.3. Rättslig grund för databehandlingen
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av kakor är art. 6, punkt 1, moment f i GDPR.
3.4. Syftet med databehandlingen
Analyskakorna används för att förbättra kvaliteten på vår hemsida och dess innehåll. Med analyskakornas hjälp får vi veta, hur hemsidan används och kan kontinuerligt optimera vårt utbud.
Detta syfte utgör också vårt berättigade intresse för att behandla personuppgifter enligt art. 6, punkt 1, moment f i GDPR.
3.5. Lagringstid, begränsnings- och raderingsmöjlighet
Kakor lagras på användarens dator och överförs därifrån till vår sida. Därför har du som användare full kontroll över hur kakorna används.  Om du ändrar inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av kakor. Kakor som redan är lagrade kan raderas när som helst. Det kan också automatiseras. Om du inaktiverar kakor för vår hemsida, så kan du eventuellt inte använda hemsidans samtliga funktioner i full utsträckning.
Överföringen av flash-kakor kan du inte stoppa genom att ändra inställningarna i webbläsaren, men genom att ändra inställningen på flash playern.
•    4. Nyhetsbrev
4.1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen.
Du kan prenumerera på ett gratis nyhetsbrev på vår hemsida. När du registrerar dig för nyhetsbrevet, får vi automatiskt de uppgifter som står i anmälningsformuläret. Vi informerar dig regelbundet om våra produkter och tjänster (normalt varannan vecka) i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet kan normalt bara erhållas, om (1) du har en giltig e-posatadress och (2) du har registrerat dig för nyhetsbrevet.
Av rättsliga skäl skickas ett bekräftelsemail till den adress som har angetts för att ta emot nyhetsbrevet. Det är första gången som det dubbla opt-in-förfarandet används. Detta bekräftelsemail skickas för att kontrollera, om ägaren till e-postadressen är den peson som har auktoriserat mottagandet av nyhetsbrevet.
Under registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi den IP-adress som internetserviceleverantören har tillhandahållit till det datasystem som du använder vid registreringstillfället, liksom datum och tid för registreringen.  Denna datainsamling är nödvändig för att tolka eventuellt senare missbruk av e-postadressen. Denna lagring ligger helt och hållet i  vårt  säkerhetsintresse.
4.2. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
När användaren har anmält sig till nyhetsbrevet och har gett sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter art. 6, punkt 1, moment a i GDPR.
4.3. Syftet med databehandlingen
Syftet med registreringen av användarens e-postadress är att nyhetsbrevet ska kunna tillställas.
Registreringen av andra personuppgifter inom ramen för anmälningsproceduren har som syfte att förhindra att tjänsterna och den använda e-postadressen missbrukas.
4.4. Lagringstid
Uppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs för att uppnå syftet med insamlingen.
Användarens e-postadress lagras alltså så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.
4.5. Begränsnings- och raderingsmöjlighet
Användaren kan när som helst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet.
För detta ändamål finns det en knapp på hemsidan under ”nyhetsbrev”.

•    5. Kontaktformulär och e-postkontakt
5.1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
Det finns ett kontaktformulär på vår hemsida som du kan kan använda för att kontakta oss  på elektronisk väg. Om du vill göra bruk av denna möjlighet, vidarebefordras den data som står i formuläret till oss och lagras hos oss. Dessa uppgifter inkluderar:
1.    Namn
2.    E-postadress
3.    Ämne
4.    Fritext
När meddelandet sänds lagras även följande data:
1.    Användarens IP-adress
2.    Datum och tid för registreringen
Ditt samtycke inhämtas för databehandlingen och hänvisning sker till dataskyddsförklaringen under registreringsproceduren.
Alternativt kan du kontakta oss genom den e-postadress som tillhandahålls. I så fall lagras de personuppgifter som skickas med e-postadressen.
Inga uppgifter kommer att vidarebefordras till utomstående i det här sammanhanget. Uppgifterna används uteslutande för att behandla skriftväxlingen.
Om du är representant eller  anställd hos någon kund eller om du är en företagskund:   
• ombeds du att lämna vissa kontaktuppgifter om kunden inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress, yrkestitel och avdelning,
• ombeds du att lämna vissa ID-uppgifter, skatteregistreringsnummer och/eller aktuella uppgifter om ditt företag, exempelvis namnet på ditt företag, företagets verksamhetsområde och industrisektor, bolagsregistreringsuppgifter och uppgifter om ditt tillstånd att bedriva företag,
• ombeds du att ange detaljer eller preferenser beträffande de varor och produkter som du intresserar dig för, liksom de som är relevanta för dina inköp,   
• i samband med transaktioner, inköp och betalning ombeds du att lämna viss betalningsinformation. Den kan omfatta numret på ditt bankkonto, faktura- och leveransuppgifter, kreditkortnummer, giltighetstid och säkerhetskod , spårningsuppgifter för checkar eller betalningsorder, för att underlätta köp och försäljning, liksom bestämningen av inköpspriset för produkterna eller tjänsterna,                           
• Uppgifter som vi kan erhålla från utomstående:
Vi kan erhålla personuppgifter om dig från utomstående som vi har engagerat för att hjälpa oss med verfikationsarbetet  och för att utföra lämplig penningtvättkontroll och KYC (känn din kund {know your client}- om användarna. Dessa uppgifter kan till exempel omfatta ditt namn, din e-postadress, bolagsdetaljer och kontaktuppgifter.
5.1.1. Insamling, bearbetning och användning av persondata för bedömningsportalen Trustpilot
Du har möjlighet att betygssätta vår service över bedömningsportalen www.trustpilot.de. Trustpilots villkor och dataskyddsbestämmelser som finns publicerade under http://legal.trustpilot.de/end-user-privacy-terms  och under http://legal.trustpilot.de/end-user-terms-and-conditions  gäller.  Om du vill delta (i så fall måste du registrera dig) för det här bedömningssystemet så kommer dina betyg att publiceras hos oss och på Trustpilots och deras partners internetsidor.
För att Trustpilot ska kunna arbeta, vidarebefordrar vi din e-postadress, ditt för- och efternamn och det ordernummer som vi har genererat till Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5 tr.,  1112 Köpenhamn, Danmark ([email protected] ) . På vårt uppdrag skickar Trustpilot skickar sedan ut bedömningsinbjudningar till dig. Bearbetningen görs på basis av art. 6 (1), bokstav f i GDPR, eftersom vi anser oss ha ett berättigat intresse att bli betygssatta av våra användare och på så sätt skapa en förtroendefull basis för användningen av vår hemsida. Av skäl som har att göra med din speciella situation kan du när som helst protestera mot denna form  av bearbetning av dina personuppgifter som baserar sig på GDPR,   artikel 6 (1) f.
5.2. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
När användaren har gett sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter art. 6, punkt 1, moment a i GDPR.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som har skickats genom ett e-postbrev är art. 6, punkt 1, moment f i GDPR. Ska e-postkontakten leda till slutandet av ett avtal, så tillkommer art. 6, punkt 1, moment b i GDPR som rättslig grund.
5.3. Syftet med databehandlingen
Vi behandlar personuppgifter från inmatningsmasken enbart för att bearbeta en kontakt. Om kontakt tas via e-post, så finns det här också ett berättigat intresse att bearbeta uppgifterna.
Övriga personuppgifter som bearbetas under sändningen ska förhindra att kontaktformuläret missbrukas och göra våra informationstekniska system säkra.
5.4. Lagringstid
Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet med insamlingen. När det gäller personuppgifter som härstammar från kontaktformulärets inmatningsmask och de som har skickats med e-post är detta fallet, när konversationen med användaren är avslutad. Konversationen är avslutad när det framgår av omständigheterna att de faktiska omständigheterna är uppklarade. De extra personuppgifter som har insamlats under sändningen raderas senast efter sju dagar.
5.5 Begränsnings- och raderingsmöjlighet
Användaren har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till bearbetningen av sina personuppgifter. Om användaren tar kontakt med oss via e-post, så kan användaren när som helst kräva att lagringen av hans eller hennes personuppgifter upphör. I så fall kan konversationen inte fortsätta. En återkallelse skickas via e-post eller post till:
Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-Mail-Adresse: [email protected]
https://www.ridex.de
Samtliga personuppgifter som har lagrats i samband med kontakterna raderas i så fall.
•    6. Den berörda personens rättigheter
Följande lista innehåller samtliga rättigheter som den registrerade personen har enligt GDPR.
Rättigheter som inte har någon betydelse för den egna hemsidan måste inte nämnas. Såtillvida kan listan avkortas.
Om du bearbetar personuppgifter, så är du berörd person/biträde enligt GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:
6.1. Rätt att bli informerad
Du kan kräva att den personuppgiftsansvarige bekräftar, om vi bearbetar personuppgifter som berör dig. Om så är fallet, kan du begära att vederbörande ger dig följande upplysningar:
1. Syftet med bearbetningen av personuppgifterna;
2. Vilka kategorier av personuppgifter som bearbetas;
3. Mottagarna, respektive kategorierna av mottagare som du har gett de berörda personuppgifterna till eller kommer att göra det:
4. Hur länge lagringen av de personuppgifter som berör dig kommer att fortgå, eller om det inte går att lämna några konkreta uppgifter, kriterierna för bestämmandet av lagringstiden;
5. Att det finns en rätt till rättelse eller radering av de personuppgifter som berör dig, en rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges bearbetning eller en rätt att göra invändning mot denna bearbetning,
6. Existensen av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
7. Alla existerande informationer om varifrån uppgifterna kommer, ifall personuppgifterna inte kommer från den berörda personen;
8. Att det enligt art. 22, punkt 1 och 4 i GDPR finns ett automatiserat beslutfattande, inbegripet profilering och – åtminstone i dessa fall – konkreta informationer om den berörda logiken och räckvidden och vilka konsekvenser man vill att en sådan bearbetning ska få för den berörda personen.
Du har rätt att begära att bli informerad om de personuppgifter som berör dig överförs till tredje land eller till en internationell organisation. I så fall kan du kräva att bli informerad om vilka lämpliga garantier som gäller enligt art. 46 i GDPR i samband med överföringen.
6.2. Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige, ifall de bearbetade personuppgifterna som berör dig är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige måste omedelbart utföra rättelsen.
6.3. Rätt till begränsning av bearbetningen
Du kan kräva att bearbetningen av de personuppgifter som berör dig begränsas på följande villkor:
1. om du bestrider att de personuppgifter som berör dig är riktiga under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
3. den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
4. du har invänt mot behandling i enlighet med art. 21. 1 GDPR och det fortfarande är oklart, om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
Om behandlingen av de personuppgifter som berör dig har begränsats, får sådana personuppgifter – med undantag för lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.
Om behandlingen har begränsats enligt ovannämnda kriterier, informerar den personuppgiftsansvarige dig, innan begränsningen upphävs.
6.4. Rätt till radering
6.4.1. Skyldighet att radera
Du kan kräva av den personuppgiftsansvarige omedelbart raderar de personuppgifter som berör dig, och den personuppgiftsansvarige är då skyldig att genast radera dessa uppgifter, om ett av följande villkor föreligger:
1. Personuppgifterna som berör dig behövs inte längre för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats på annat sätt.
2. Du återkallar ditt samtycke till bearbetning enligt art. 6, punkt 1, moment a eller art. 9, punkt 2, moment a i GDPR, och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
3. Du invänder enligt art. 21, punkt 1 i GDPR, eller enligt art. 21, punkt 2 mot att dina personuppgifter behandlas.
4. De personuppgifter som berör dig har bearbetats på ett olagligt sätt.
5. Raderingen av de personuppgifter som berör dig krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige har enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas lagstiftning.
6. De personuppgifter som berör dig har insamlats i samband med erbjudande om informationssamhällets tjänster i de fall som avses i art. 8.1.
6.4.2. Information till tredje man
Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter som berör dig och enligt art. 17, punkt 1 i GDPR är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att underrätta de som är ansvariga för behandlingen av personuppgifterna att du som berörd person har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.
6.4.3. Undantag
Rätt till radering föreligger inte, om behandlingen krävs
1. för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
2. för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige;
3. För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt art. 9, punkt 1, moment h och i och art. 9.3;
4. För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt art. 89, punkt 1 i GDPR,  såvida den rätt som avses under moment (3) sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar att syftet med behandlingen uppnås;
5. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
6.5. Anmälningsskyldighet
Om du har gjort gällande din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter till den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att informera alla mottagare som har fått dessa uppgifter om de rättelser,  raderingar eller begränsningar  i behandlingen som har gjorts, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionerlig ansträngning. Du kan kräva att den personuppgiftsansvarige informerar dig om dessa mottagare.
6.6. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har gett till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, utan att den personuppgiftsansvarige som erhållit uppgifterna hindrar detta, om
1. behandlingen grundar sig på samtycke enligt art. 6 punkt 1, moment a eller art. 9 punkt 2, moment a i GDPR eller på ett avtal enligt art. 6 punkt 1, moment b i GDPR och
2. behandlingen sker automatiserat.
När du utövar denna rätt har du också rätt att överföra  dina personuppgifter direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om detta är tekniskt möjligt. Detta får inte påverka andra personers rättigheter och friheter.
Rätten till dataportabilitet gäller inte för en behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
6.7. Rätt att göra invändningar
Av skäl som hänför sig till din specifika situation har du rätt tt när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på art, 6.1 e eller f, inklusive profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.
Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna, såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för sådan marknadsföring, inklusive profilering i den utsträckning som denna har samband med sådan direkt marknadsföring.
Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring ska dessa inte längre behandlas för sådana ändamål.
När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster har du - trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG -  rätt att utöva din rätt att göra invändningar på ett automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.
6.8. Rätt att återkalla ett dataskyddsrättsligt samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.
6.9. Automatiserat individuellt beslutfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättsliga följder för dig eller i hög grad påverkar dig på ett liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet
1. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av  ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
2. tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarig omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
3. grundar sig på ditt uttryckliga samtycke.
Dessa beslut får inte grunda sig på de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i art. 9, punkt 1, såvida inte art. 9, punkt 2, moment a eller g i GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits som ska skydda dina berättigade intressen.
I de fall som avses ovan i punkterna 1 och 3 ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter, friheter och rättsliga intressen. Dit hör åtminstone rätten till personlig kontakt med en person på den personuppgiftsansvariges sida samt rätten att kunna uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.
6.10. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel kan du
Lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, framförallt i den medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller den ort, där det påstådda intrånget begicks, om du anser att behandlingen av de personuppgifter som berör dig strider mot GDPR.
Tillsynsmyndigheten, till vilken klagomålet har lämnats in, informerar den klagande om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inklusive möjligheten till rättslig prövning enligt art. 78 i GDPR.

Kontakta oss